ข้อกำหนดการให้บริการ ThaiMoney Appข้อกำหนดในการให้บริการนี้ (ต่อไปเรียกว่า “ข้อกำหนดนี้”) หมายถึงข้อกำหนดในการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับแอพลิเคชั่น ThaiMoney บนมือถือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริการนี้”) ที่ให้บริการโดย Eastern Union Interactive Corp. (ต่อไปนี้เรียกว่า “EUI”) ผู้ใช้ที่ใช้บริการนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้”) ยินยอมในรายละเอียดข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.รับทราบและยอมรับข้อกำหนดนี้
1.1 ผู้ใช้ควรอ่านเนื้อหาของข้อกำหนดเหล่านี้ก่อนใช้บริการนี้ หากมีข้อขัดข้องใด ๆ ควรแจ้งไปยัง EUI ก่อนการใช้และไม่ใช้บริการนี้ เมื่อผู้ใช้ใช้บริการนี้หมายความว่าผู้ใช้ได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงที่จะยอมรับเนื้อหาทั้งหมดของข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว
1.2 EUI สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อกำหนดนี้ได้ทุกเมื่อ หลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้จะมีผลทันทีนับตั้งแต่ประกาศบน ThaiMoney App หากผู้ใช้มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงของบริการนี้ ควรแจ้งไปยัง EUI ก่อนการใช้และไม่ใช้บริการนี้ เมื่อผู้ใช้ยังคงใช้บริการนี้ต่อไปหลังจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของบริการนี้ แสดงว่าผู้ใช้ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดที่ได้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว
 

 1. ลงทะเบียนผู้ใช้
  2.1 เมื่อผู้ใช้ใช้บริการนี้ จะต้องลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองตามความเป็นจริง รวมถึงใบถิ่นที่อยู่ (ARC) ที่ยังไม่หมดอายุทั้งด้านหน้าและด้านหลัง รูปถ่ายครึ่งตัวและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากข้อมูลส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้จะต้องทำการแก้ไขข้อมูล หากผู้ใช้ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือไม่เป็นความจริง EUI จะระงับบัญชีผู้ใช้และปฏิเสธการให้บริการนี้กับผู้ใช้ทันที และผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองทุกประการ
   
  2.2 บัญชีผู้ใช้กำจัดเฉพาะเจ้าตัวในการใช้งานเท่านั้น ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงการนำไปใช้ในทางที่ไม่ควร การเคลื่อนไหวของบัญชีนี้จะถือว่าเป็นพฤติกรรมของเจ้าของบัญชีทั้งหมด หาก EUI พบว่ามีการใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ใช่เจ้าของบัญชี จะระงับบัญชีผู้ใช้และปฏิเสธการให้บริการนี้แก่ผู้ใช้ทันที
   
  2.3 ผู้ใช้แต่ละคนจำกัดการลงทะเบียนคนละหนึ่งบัญชีเท่านั้น สิทธิ์ในการใช้บริการนี้ไม่สามารถโอนมอบ ให้ยืมใช้ในบุคคลที่สามหรือส่งต่อให้บุคคลที่สามใช้
   
  3.เกี่ยวกับบริการ
  3.1 บริการนี้มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีหน่วยงานการจ้างงานอย่างถูกกฎหมายและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการโอนชำระเงินเดือนผ่านแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
   
  3.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินในบริการนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนจริงจะยึดอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารไต้หวันและหน่วยงานที่ร่วมมือในต่างประเทศเป็นหลัก
   
  3.3 เมื่อผู้ใช้ใช้บริการนี้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินในแต่ละครั้ง จำนวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะขึ้นอยู่กับระบบการคำนวณตรวจสอบโดยอัตโนมัติตามการทำธุรกรรมปัจจุบันของผู้ใช้ และการทำธุรกรรมจะเริ่มต้นขึ้น หลังจากได้รับการยินยอมและการยืนยันจากผู้ใช้
   
  3.4 บริการนี้มีการจำกัดจำนวนเงินโอน ระบบจะกำหนดวงเงินสูงสุดตามความต้องการของผู้ใช้
   
  3.5 เมื่อผู้ใช้ใช้บริการนี้ ควรยืนยันการมอบอำนาจในการโอนเงินและยืนยันจำนวนเงินที่ต้องการโอนชำระ พร้อมทั้งต้องลงนามใน “แบบฟอร์มการมอบอำนาจในการชำระโอนเงินเดือนของแรงงานต่างชาติ” หากพบว่าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบ หรือหากทำให้ EUI ได้รับความเสียหาย ก็จะต้องรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายด้วย
   
 2. การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและยกเลิกบริการนี้
  4.1 EUI อาจยุติการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการได้ตลอดเวลา (โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้หรือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า) ตามความจำเป็นตามสถานการณ์การใช้งานจริง
   
  4.2 EUI จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากความล่าช้าในการให้บริการที่เกิดจากการระงับการทำธุรกรรมชั่วคราวหรือไม่สามารถทำธุรกรรมได้
   
 3. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  5.1 ฟังก์ชั่น บริการและอื่น ๆ ที่ทำงานบนแอพลิเคชั่นบนมือถือ ThaiMoney App ข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อตัวอักษร รูปภาพ คลิปวิดีโอเป็นต้น สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์ ความลับในการดำเนินธุรกิจ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ สิทธิ์ทั้งหมดหรือสิทธิ์อำนาจอื่น ๆ ถือเป็นของ EUI ทั้งสิ้น
   
  5.2 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับเกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องหรือรวมอยู่ในบริการนี้ การยินยอมของผู้ใช้ในการใช้บริการนี้และเนื้อหาใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้กับ EUI ไม่ถือว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
   
 4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
  6.1 หากมีสถานการณ์หนึ่งใดตามด้านล่างนึ้เกิดขึ้น EUI ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า และมีสิทธิ์ที่จะหยุดหรือปฏิเสธผู้ใช้ในการใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้ใช้จะไม่เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายใด ๆ :
   6.1.1 ผู้ใช้ยกเลิกการทำธุรกรรมการโอนเงินที่เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีเหตุผล
   6.1.2 ผู้ใช้ให้ข้อมูลระบุตัวตนไม่ถูกต้อง
   6.1.3 มีการตั้งค่า เปลี่ยน ซ่อมแซม อัพเดทหรือรีสโตร์อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของบริการนี้
   6.1.4 การตรวจสอบของ EUI ตัดสินว่าผู้ใช้หรือผู้รับเงินโอนเป็นบัญชีดำฟอกเงินหรือสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีฟอกเงินและการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ เช่นกฎการป้องกันการฟอกเงิน กฎการป้องกันการก่อการร้าย และกฎระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
   6.1.5 พฤติกรรมของบุคคลที่สาม หรือการกระทำอื่น ๆ ที่ไม่สามารถตำหนิได้ของ EUI ที่ทำให้การบริการถูกระงับถูกขัดจังหวะหรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
   6.1.6 ผู้ใช้อื่น ๆ ที่ใช้บริการนี้และละเมิดกฎหมายและข้อบังคับหรือผู้ที่อาจจะมีการละเมิดกฎ
   
  6.2 สาเหตุเนื่องจากภัยธรรมชาติ สงคราม การก่อการร้ายและสาเหตุอื่นที่ไม่สามารถตำหนิ EUI ได้ หรือเนื่องจากการลงโทษทางวินัยตามคำสั่งหรือมาตรการของหน่วยงานสาธารณะ เช่น หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินคดีหรือศาล เป็นต้น ทำให้เกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ หรือทำให้ข้อมูลที่บันทึกไว้หายไป หรือลูกค้าได้รับความสูญเสียทางผลประโยชน์ EUI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
   
  6.3 EUI จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้รั่วไหลหรือถูกดัดแปลงเนื่องจากการโจรกรรมข้อมูลผ่านเครื่อข่ายการสื่อสาร เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เครือข่ายส่วนตัว และอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ
   
 5. ในบริการนี้อาจรวมถึงบริการหรือเนื้อหาของคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความร่วมมือทางธุรกิจกับ EUI ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบต่อบริการและเนื้อหา โดยคู่ค้าธุรกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อบริการและเนื้อหาเหล่านั้น
   
  8 นโยบายความเป็นส่วนตัว
  8.1 ผู้ใช้ยอมรับให้ EUI ทำรายการชำระโอนเงินและตรวจสอบความจริงเท็จของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวม ประมวลผล ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และผู้รับเงินโอน ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต่อบริการ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม และผู้ใช้ยอมรับให้ EUI ได้ดำเนินการตามข้อผูกพันในการแจ้งเตือนตามมาตรา 8 ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว หากลูกค้าตั้งใจจะยกเลิกความยินยอมและหยุดใช้บริการนี้ จะต้องแจ้งแก่ EUI เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยุติการรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้
   
  8.2 ผู้ใช้ยอมรับ หาก EUI และคู่ค้าทางธุรกิจของ EUI ต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่รัฐบาลไต้หวันและเขตอำนาจศาลในต่างประเทศหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดว่า EUI สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่ EUI และคู่ค้าทางธุรกิจของ EUI ซึ่ง EUI จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของ EUI และคู่ค้าทางธุรกิจ
   
 6. กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล
  ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายบังคับใช้ของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งยึดถือกฎหมายภาษาจีนเป็นหลัก ผู้ใช้ยอมรับหากเกิดข้อพิพาทด้านการใช้บริการหรือบริการที่เกี่ยวข้องของ EUI โดยศาลเขตไทเปไต้หวันจะเป็นศาลเขตอำนาจของศาลชั้นต้น

Thaimoney@localhost
02 – 2242 – 5511
0906-235-123
7F – 1 No 51, Sec 4, Zhongyang Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 236
© 東聯互動公司保留所有權利